klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Prezes

dr hab. med. Tomasz Tomasik
Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce


Tomasz Tomasik – dr hab. med. Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej w Małopolsce, lekarz rodzinny w Praktyce Grupowej Lekarzy Rodzinnych w Krakowie, członek założyciel Stowarzyszenia Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), wieloletni członek zarządu KLRwP, a od 2013 roku jego prezes. Jest również przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków instytucji kształcących lekarzy rodzinnych.

27 marca 1987 r. uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Następnie podjął pracę w oddziale chorób wewnętrznych szpitala im E. Biernackiego w Krakowie, a od 1991 r. w Katedrze Gerontologii i Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego CM. W latach 1998 – 2002 był Dyrektorem Wydziału Zdrowia w Krakowskim, a następnie Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 2002 r kontynuował pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii - Zakład Medycyny Rodzinnej UJCM. Uzyskał następujące specjalizacje: choroby wewnętrzne – Io (1990 r.); medycyna rodzinna (1994 r.), zdrowie publiczne (2004 r.). Posiada stopień doktora nauk medycznych, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM w dniu 18 października 2002.

W ciągu ponad 25 lat pracy odbył liczne zagraniczne staże i szkolenia. W ramach projektu Unii Europejskiej EC-PHARE „Training Teachers of Primary Care Physicians for Poland” uczestniczył w pięciomiesięcznym stażu w Danii, Holandii i Hiszpanii.

Jest autorem i współautorem 116 publikacji pełnotekstowych, w tym 31 prac naukowych. Redagował 3 prace zbiorowe, opracował 15 rozdziałów do publikacji zbiorowych i jest współautorem 5 podręczników. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 17 Europejskiej Konferencji Lekarzy Rodzinnych (17th WONCA Europe Conference - ‘Family Medicine – Practice, Science and Art’), która odbyła się w Warszawie we wrześniu 2011 r.

Najważniejsza część jego pracy naukowo-badawczej koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej, a w szczególności na jakości opieki świadczonej pacjentom z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Interesuje się głównie działaniami określanymi jako „wewnętrzna poprawa jakości”, a więc takimi, które inicjuje i prowadzi sam personel medyczny.

Działalność dydaktyczna Tomasza Tomasika związana jest głównie z nauczaniem medycyny rodzinnej na wszystkich szczeblach edukacji medycznej. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Dietetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Realizuje praktyczne nauczenie stażystów podyplomowych i rezydentów medycyny rodzinnej. 

W roku 2014 uzyskał stopień dr habilitowanego na podstawie przeprowadzonego badania naukowego dotyczącego opieki nad pacjentami z chorobami serca i naczyń w praktykach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

W wolnym czasie, którego przy tak dużej liczbie obowiązków jest niezwykle mało, Tomasz Tomasik oddaje się swojej pasji jaką jest kajakarstwo górskie oraz  narciarstwo.